Az oldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Kérjük, amennyiben feltételeinket nem kívánja elfogadni, ne regisztráljon oldalunkra. A VIXI oldalain található összes adat, információ és a honlap grafikája, felépítése a honlapon látható formában a Vidó Iksz 2 Kft kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértésének jogkövetkezményeivel járhat. A honlapon kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Az oldal üzemeltetőjeként azok használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartjuk a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. A vonatkozó törvények: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról: 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. A webáruház jogot formál, hogy oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A webáruház használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség.


Szerződés

A 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet 3.§ (1), (2), pontjai szerint:
"2.§ (1) Az értékesítő a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni: f) az elállás jogáról (4-5.§)
4.§ (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása estében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3.§ szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállás jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."

Ügyfeleink

Amennyiben elfelejtette jelszavát vagy egyéb adatait szeretné módosítani azt a belépést kezdeményező oldalon megteheti. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért az oldal tulajdonosa felelősséget nem vállal.


Garancia és a vevők tájékoztatása

Az oldal kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz és az általa eladott termékekre biztosítja az érvényben lévő jogszabályokban előírt garanciát.

A 151/2003.(IX.22.) Korm.rendelet szabályozza a kötelező jótállást.
A 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet szerint:
"3.§ (1) Az értékesítő köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2.§ (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;"